A digitális levéltárban tárolt iratok jogos igény esetén a honlapot üzemeltetők engedélyével ingyenesen kutathatók. Jogos igény akkor állhat fönn, ha az iratokat a kutató hivatalos, tudományos, pedagógiai, helytörténeti vagy családkutatási célra kívánja felhasználni.

A telefonszám és e-mail cím adatok kezelésének jogalapja az érintett személy hozzájárulása, és az adatok kezelésének célja a rövid úton történő kapcsolattartás lehetővé tétele a levéltár és a kutató között a kutatás engedélyezésével és kutatással összefüggésben. A levéltár a személyes adatokat azokkal közli, akik a kutatás engedélyezésével, a kutatási engedélyek nyilvántartásával, valamint a kutatás lehetővé tételével összefüggő feladatokat látnak el. A levéltár a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja. A név és lakcím adatok tekintetében az érintett bármikor kérheti az adatok törlését, azonban az adatok kezeléséhez adott hozzájárulás törlési kérelem formájában történő visszavonása nem érinti az adatok hozzájárulás visszavonása előtti kezelésének jogszerűségét.

A kutatási engedély egy adott időtartamra szól, amelynek hosszát a honlapot üzemeltetők határozzák meg. A kutatási engedély annak a személynek adható, aki 18. életévét betöltötte, és a levéltári kutatáshoz megfelelő felkészültséggel rendelkezik. A kutatási engedély elnyerésekor a kutató a kutatási engedély aláírásával vállalja, hogy a kutatásra kapott levéltári anyagra, mint a publikációiban fölhasznált forrásokra a tudományos igényeknek megfelelően hivatkozik. A digitális levéltárban tárolt források alapján készült közleményeinek egy példányát a megjelenést követő egy hónapon belül (papíron vagy digitális formában) díjmentesen megküldi a honlap fenntartóinak. Egyben ezzel hozzájárul a honlapon működő blog-ban történő másodközléshez.

A levéltári dokumentumokból nyert információkat a regisztráció során kitöltött kutatói lapban meghatározott célnak és témának megfelelően, a személyes adatok védelméről szóló szlovák 18/2018/ 7. § Z.z. törvénynek megfelelően, az érintett személyek magánéletének, emberi méltóságának, személyes becsületének és jó hírnevének tiszteletben tartása mellett kell kezelni és felhasználni. A személyes adatokat úgy kell kezelni, hogy azok feldolgozása ne zavarja az érintett személyek magánélet. Személyes adatokat tartalmazó levéltári dokumentumokból származó információkat, adatokat nem lehet továbbítani, nem lehet terjeszteni harmadik félnek, és nem lehet nyilvánosan hozzáférhetővé tenni előzetes anonimizálás nélkül. A kutató, amennyiben személyi adatokat törvénysértő módon hozna nyilvánosságra, viseli az ezzel kapcsolatos büntetőjogi és anyagi felelősséget.

A kutatási engedély visszavonásáról a honlap fenntartói döntenek. A kutatási engedély megtagadása esetén egyszeri fellebbezésnek van helye, amelyről a honlap fenntartói döntenek. A kutatási engedély visszavonható attól a személytől, aki az iratanyagot engedély nélkül bármilyen formában sokszorosítja, a levéltári anyag használatára vonatkozó kikötéseket és személyiségi jogokat megsérti.

A honlap üzemeltetői nem kötelesek a levéltári iratanyag értelmezésében, feldolgozásában (olvasás, fordítás, adatok kikeresése, bérkutatás) közreműködni.

Támogasd munkánkat!

Támogasd munkánkat!

Ha szeretnéd, hogy fejlődjön az oldal, szeretnél több tartalmat elérni, támogathatsz minket az SK20 0000 0000 0000 szamlaszámon.

Bármilyen kérdéssel, ötlettel, javaslattal fordulj bizalommal hozzánk, munkatársaink örömmel fognak segíteni!

Kapcsolat